Izba Przyjęć


W dniu 11.08.2010 r. pomiędzy Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 26, a Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - Instytucją Wdrażającą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, została zawarta umowa na realizację Projektu pn. "Poprawa efektywności przyjęć oraz dostępności i jakości diagnostyki i terapii chorób płuc (I etap) w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie" (nr WND-POIS.12.02.00-00-061/08 ).

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, w zakresie Działania 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym Instytut uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 499 813,00 PLN ze środków publicznych pochodzących z budżetu środków europejskich. W toku realizacji projektu został zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt radiologiczny, zmodernizowano I Klinikę Chorób Płuc i zbudowano Dział Przyjęć. Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na dzień 30.04.2012 r.

Podstawowym celem projektu jest dostosowanie obiektów Instytutu do wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa, co w bezpośredni sposób umożliwi zwiększenie dostępności do specjalistycznych i wysoko specjalistycznych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Instytut. W ramach korzyści, jakie przyniesie Projekt w perspektywie długoterminowej można wyróżnić:


Izba Przyjęć  Izba Przyjęć
Izba Przyjęć  Izba Przyjęć
Izba Przyjęć  Izba Przyjęć

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
tel.: +48-22-43-12-100; fax.: +48-22-43-12-452
www.igichp.edu.pl; instytut@igichp.edu.pl
www.mrr.gov.pl; www.mz.gov.pl;
www.csioz.gov.pl; www.pois.gov.pl